مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JSB_Volume 7_Issue 1_Pages 11-29-1

صبحانه سایت منبع ناشتا شکل 1. پروتکل تحقیق پروتکل ورزشی و اندازهگیری شاخص های تحقیق جلسات اصلی دویدن تا واماندگی در سه حالت کنترل، دارونما و کافئین بهصـورت مجـزا اجـرا شـد کـهشامل دویدن با شدت Read more…

By 92, ago