مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JSB_Volume 6_Issue 4_Pages 383-397-1

سطح سایت منبع متغیر میانگین و انحراف استانداردمیانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون پس آزمون معناداری (M±SD ) (M±SD ) 0/367 54/62±7/03 55/25±7/90 قدرت جلوبازو (کیلوگرم) 0/841 69/37±6/87 69/50±8/41 قدرت پرس سینه (کیلوگرم) *0/002 547/15±13/55 Read more…

By 92, ago